PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

100  LET DELOVANJA GASILSKEGA DRUŠTVA PREDOSLJE

Proti koncu 18. stoletja so bile hiše še lesene, večinoma krite s slamo. Iz odprtih ognjišč se je valil dim skozi odprtine na strehah. Sveče, leščerbe in petrolejke, ki so jih uporabljali za razsvetljavo so še povečale nevarnost požarov. Velikokrat se je oglasil rdeči petelin in za boj proti požarom so vaščani nabavili ročno brizgalno, ki jo je bilo potrebno zalivati s korcem. Shranjena je bila v leseni lopi, ki jo je na lastne stroške postavil posestnik Umnik iz Predoselj.

Leta 1905 je domačin Janez Ušlakar, takrat študent na Dunaju, dal pobudo za ustanovitev gasilskega društva. Svojo zamisel je predstavil prijatelju, županu občine Predoslje, Ivanu Zabretu, ki ga je z navdušenjem poslušal. Ideja je dozorela in bila še istega leta uresničena.     V sredini poletja, 27. julija 1905, je bil na Odemsovem dvorišču ustanovni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje.

Dr. Janez Ušlakar

Dr. Janez Ušlakar
Pobudnik ustanovitve gasilskega društva

Na ustanovnem občnem zboru, ki mu je predsedoval župan Ivan Zabret, se je v društvo vključilo 25 članov iz vseh vasi tedanje občine Predoslje (Predoslje, Kokrica, Suha, Britof, Mlaka, Bobovek, Srakovlje, Ilovka in Tatinec). Ustanovni člani so bili Ivan Zabret, Blaž Zabret, Jože Umnik, Alojz Oven, Franc Šter, Jakob Basaj, Primož Košnek, Ivan Konda, Valentin Oman, Anton Sajovic, Franc Hribernik, Janez Arnež, Franc Sajovic, Franc Šenk, Jože Boštar, Matija Sajovic, Franc Rebol, Ignac Košir, Jernej Vodnjav, Anton Bitenc, Franc Bukovnik, Janez Snedic, Franc Lukanc, Jernej Lokar in Sikst Bukovnik.
Člani so izvolili odbor, ki ga je sestavljalo 7 članov. Za prvega načelnika društva je bil izvoljen Ivan Zabret.
Odemsovo dvorišče

Dr. Janez Ušlakar je ob proslavitvi 50. obletnice društva takole pojasnil svojo idejo in razloge za ustanovitev društva:

»Življenje na vasi se je včasih odvijalo drugače kot danes. Kmečki fantje so po svoji navadi vasovali po vasi, pri čemer je prišlo večkrat do pretepa. Kako pritegniti kmečke fante in jim nuditi zdravo razvedrilo? Sklenil sem ustanoviti prostovoljno gasilsko društvo. Svoj predlog sem pojasnil prijatelju Ivanu Zabretu, ki se je strinjal z mano. Po mojem mnenju bi se s tem ublažili fantovski pretepi, ki so marsikoga pripeljali v zapor in kmečki fantje bi dobili svoje razvedrilo. Predlog je bil sprejet in ustanovilo se je društvo.«
Ustanovni občni zbor

 

 

Še istega leta so sklenili, da bodo staro brizgalno zamenjali in tako so kupili novo ročno brizgalno, ki je že imela sesalne cevi in je ni bilo potrebno zalivati. Nabavili so potrebne cevi in gasilsko orodje,trobento za javljanje požarov ter gasilsko civilno in paradno obleko.  Paradno obleko je nabavil vsak član na lastne stroške, vse drugo pa je krilo društvo z denarjem pridobljenim s prostovoljnimi darovi občanov in drugih dobrotnikov.
Društvo je vsako leto kupilo nekaj novega orodja in potrebno je bilo povečati tudi prostore za shrambo, zato so leta 1908 uredili nove prostore.
Ročna brizgalna iz leta 1905

Društvo je delovalo pod okriljem Zveze kranjskih gasilskih društev, iz katere pa je leta 1912 izstopilo. Da bi lahko denarna sredstva pridobivali od deželnega odbora, so se odločili in pristopili k novoustanovljeni  Deželni gasilski zvezi s sedežem v Ljubljani.

Med prvo svetovno vojno je društvo popolnoma prenehalo delovati. Dom so uporabljali vojaki za svojo kuhinjo. Gasilsko orodje se je v večini uničilo, nekaj pa so ga vojaki in ljudje raznosili.
Kmalu po vojni so vodstvo društva prevzeli mladi gasilci in društvo je zopet zaživelo. Prvi občni zbor po vojni je bil 14. septembra 1919. Za načelnika je bil izvoljen Matija Sajovic.
Da bi si društvo opomoglo in pridobilo potrebna finančna sredstva za obnovitev doma in orodja, so prirejali veselice s tombolo in vsako leto organizirali pobiranje prostovoljnih darov.
Zaradi obširnega požarnega okoliša in delovanja članov na drugih področjih se je pokazala potreba po ustanovitvi novih društev. Tako se je že leta 1921 od matičnega društva osamosvojilo društvo Kokrica, nekaj let pozneje pa še Britof in Suha.

Po letu 1920 se je število požarov močno povečalo. Največ dela so imeli gasilci leta 1926 saj je v tem letu v vasi večkrat pustošil rdeči petelin. Zgodilo se je celo, da je v eni noči zagorelo kar trikrat, pri Brezarju, Uršniku in Kvedru.

Gasilska enota iz leta 1927
Sedijo od leve proti desni: Franc Florjančič, Janez Likozar, Janez Zelnik
Stojijo: Janez Mubi (Oven), Franc Mubi, Janez Mubi (Celar), Jože Ušlakar

Stara ročna brizgalna ni več zadostovala potrebam, zato je društvo leta 1927 nabavilo novo motorno brizgalno tipa Renault.

Prva motorna brizgalna leta 1927

Gasilska slika ob zaključku vaje

Leta 1933 se po zakonu občni zbor preimenuje v skupščino, prostovoljno gasilsko društvo pa v četo. Društvo je imelo do tega časa le svoja društvena pravila, po novem pa je bila organizacija zaščitena z zakonom.

Leta 1935, ob tridesetletnici društva, je hud orkan podrl gasilski stolp in razmajal dom vse do temeljev.

 

 

 

Slika podrtega stolpa

Tako so člani soglasno sklenili, da se postavi nov gasilski dom. V začetku avgusta je bila prireditev ob zasaditvi prve lopate, ki jo je zasadil tedanji župan Ivan Zabret.  Že čez dve leti, 5. septembra 1937. leta, je bil dom svečano predan svojemu namenu. Pokrovitelj in boter ob blagoslovitvi doma je bil knez Pavel, botra pa njegova žena Olga. V njegovem imenu je bil navzoč ban dravske banovine dr. Marko Natlačen z ženo.

Gasilski dom iz leta 1937

Gostje ob otvoritvi doma

Po otvoritvi doma je društvo vse sile usmerilo v nabavo nove opreme, vendar je vmes posegla druga svetovna vojna. Društvo je prenehalo delovati, gasilski dom pa je bil spremenjen v trdnjavo za boj proti slovenskemu narodu. Društvo je bilo ponovno obnovljeno že 16. avgusta 1945 leta. Za načelnika je bil izvoljen Janez Nograšek.  Takoj po vojni je bilo le deset članov, ki so z elanom obnavljali društveno življenje. Leta 1946 so organizirali veselico s plesom in z izkupičkom popravili motorno brizgalno in nabavili nekaj nove opreme. S svojim delom so privabili veliko novih članov in prvič so se v gasilsko četo vključila tudi dekleta.

Društvo je ves čas skrbelo za svoj razvoj in tehnični napredek. S pomočjo ljudi in z njihovimi prispevki so lahko posodabljali staro in dokupovali novo opremo. Leta 1954 je bil svečani sprejem nove motorne brizgalne, ki sta ji botrovala g. Jože Mubi in ga. Marija Kuralt.

Prevzem motorne brizgalne Rakovica leta 1954

Ob petdesetletnici društva pa je bil razvit gasilski prapor, katerega boter je bil ustanovni član dr. Janez Ušlakar. Botrica je bila ga. Marija Umnik, pokrovitelj pa g. Andrej Babič iz Britofa. Na slovesnosti ob petdesetletnici sta bila poleg dr. Janeza Ušlakarja prisotna še dva ustanovna člana, Jože Umnik in Matija Sajovic.
Leta 1957 je društvo kupilo nov gumi voz za prevoz operativne desetine, prav tako se je tega leta v Predosljah prvič oglasila električna alarmna sirena z dosegom 8 km.
Nov gumi voz leta 1957

Da bi imelo društvo stalen dotok članstva, je leta 1954 v svoje vrste sprejelo prve pionirje. Zanje je v začetku najbolj skrbel takratni poveljnik Anton Beton.

Pionirji leta 1955

V gasilski organizaciji je leta 1960 prišlo do organizacijskih sprememb. Gasilsko društvo Predoslje se je razformiralo in nastalo je Gasilsko društvo Predoslje z operativnimi enotami Britof, Suha, Kokrica in Predoslje. V taki obliki je društvo delovalo do leta 1966, ko se iz operativnih enot ponovno formirajo društva Kokrica, Britof, Suha, Predoslje. Od takrat se organiziranost ni spremenila in požarni okoliš društva obsega le vas Predoslje.
Leta 1962 so iz tričlanskega odbora operativne enote prešli na sedemčlanski odbor. Poveljnik ni več voljen član odbora, temveč ga odbor le imenuje, potrdi pa ga Občinska gasilska zveza.

Hitri razvoj tehnike je zahteval posodobitev gasilskega orodja in opreme. Tako je društvo leta 1971 kupilo novo motorno brizgalno tipa Rosenbauer, njen pokrovitelj je bil g. Vinko Bolka. Botra sta bila g. Anton Ušlakar in ga. Angelca Kuhar.

Motorna brizgalna Rosenbauer

Čas pa je zahteval tudi sodobnejši prevoz in tako je društvo leta 1977 dobilo svoj prvi avto IMV kombi, njegova botra sta bila ga. Elica Bolka in dolgoletni poveljnik g. Anton Beton.
Prevzem prvega avtomobila leta 1977
Operativna enota ob novem avtomobilu

Na praznovanju sedemdesete obletnice ustanovitve je bilo društvo odlikovano z republiškim gasilskim odlikovanjem Gasilska plamenica I. stopnje.

Člani društva ob sedemdesetletnici

V tem času je operativno delo in tekmovalno enoto zelo uspešno vodil poveljnik Nace Krč. Pod njegovim vodstvom je tekmovalna enota dosegla številne dobre rezultate. Najbolj viden je naslov gorenjskih prvakov leta 1962, s čimer so si pridobili pravico nastopa na Republiškem tekmovanju v Ljubljani.
Tekmovalna desetina s poveljnikom Nacetom Krčem

Društvo je ves čas veliko pozornost namenjalo skrbi za podmladek, kar je zagotavljalo nadaljevanje gasilske tradicije v vasi. Da bi pionirje še bolj navdušili za delo, so leta 1978 nabavili malo motorno brizgalno Tomos in že leto kasneje  razvili tudi pionirski prapor. Botra motorne brizgalne sta bila g. Janko Likozar in ga. Francka Likozar. V tem času je za podmladek skrbel mentor Cveto Lebar.
Razvitje pionirskega prapora

Gasilski dom je bil ves čas skrbno vzdrževan, kljub temu pa mu zob časa ni prizanesel in potrebna je bila temeljita obnova. Sredstev pa je bilo vedno premalo. Ko pa je leta 1982 krajevna skupnost uvedla krajevni samoprispevek, se je gasilsko društvo vključilo v program in začela so se pripravljalna dela za obnovitev doma.
Gradbena dela so se začela poleti leta 1984 in že naslednje leto, ob osemdeseti obletnici društva, je bil dom obnovljen. Predsednik gradbenega odbora je bil Anton Šmajd. Pri obnovi so s prostovoljnim delom sodelovali vsi gasilci in tudi drugi krajani.
Rušitvena dela ob obnovitvi doma
Otvoritev obnovljenega gasilskega doma
Gasilski dom

Društvo je bilo ob osemdeseti obletnici ustanovitve odlikovano z republiškim gasilskim odlikovanjem Gasilska plamenica II. stopnje.
Operativno delo v društvu je v tem času uspešno vodil poveljnik Jože Kerč, ki sedaj vodi enoto veteranov.
Tekmovalna enota
Leta 1986 je društvo prevzelo v uporabo novo mono črpalko s cisterno Creina pod pokroviteljstvom Zavarovalne skupnosti Triglav, gorenjska območna enota Kranj. Botra sta bila g. Jože Umnik in ga. Vera Dolenc.
Nova črpalka

Leta 1994 so prevzeli novo orodno vozilo Citroen C – 25 D. Botra sta bila ga. Elica Bolka in g. Stane Štern. Pokrovitelj celotne prireditve je bil Protokolarni servis Brdo, ki ga je zastopal g. Matija Potočnik.

Novi avto ob prevzemu leta 1994

Ob praznovanju devetdesetletnice  društva je društvo razvilo društveni prapor. Botrovala sta g. Matija Potočnik in ga. Urška Ovsenik. Društvo je bilo ob tej priložnosti odlikovano z republiškim odlikovanjem Gasilska plamenica I. stopnje.
Razvitje prapora leta 1995
Botra ob razvitju prapora

Tudi v zadnjem desetletju je društvo skrbelo za napredek in v tem času pridobilo kar nekaj pomembnih  novosti. Tako je leta 1996 prevzelo v uporabo novo motorno brizgalno Rosenbauer BMW-FOKS. Botra ob prevzemu sta bila ga. Lidija Gašperlin in g. Uroš Urbančič. Že naslednje leto je bil kupljen nov komandni avto Lada Niva. Pokrovitelj je bila Mestna občina Kranj, botrovala pa sta predstavnika KS Predoslje (predsednik  KS g. Alojz Sajovic) in protokolarnega servisa Brdo (g. Matija Potočnik).

Slovesnost ob prevzemu motorne brizgalne leta 1996

Prevzem novega avtomobila Lada leta 1997

 

Ker je bilo orodja in opreme vedno več je bilo potrebno zagotoviti nove prostore za shrambo le-tega. Začela so se gradbena dela in leta 2000 je bilo novo orodjišče predano v uporabo. Predsednik gradbenega odbora je bil Franci Ropotar. Dogodku sta botrovala g. Nace Korenjak in ga. Anka Ančimer. Istočasno pa je bil na pročelju gasilskega doma odkrit kip Sv. Florijana – zavetnika gasilcev. Botra sta bila g. Jakob Vreček in ga. Zofija Vreček. Pokrovitelj celotne prireditve je bila Krajevna skupnost Predoslje, ki jo je zastopal predsednik g. Jakob Vreček.

 
Otvoritev in blagoslov  novega orodjišča leta 2000
Odkritje kipa sv. Florijan leta 2000

 

V tem času je ponovno zaživela enota članic, ki jih uspešno vodi mentor in poveljnik Slavko Vidmar.

Ekipa članic na tekmovanju
v Stražišču (1. mesto)

Prostovoljno gasilsko društvo je zelo uspešno na področju preventive, operative, izobraževanja svojih članov in pri delu z mladimi in tako že vrsto let niza zavidljive uspehe na področju požarne varnosti.
Ves čas obstoja društva so člani skrbeli za požarno varnost v svojem okolju in preventivno delovanje. Danes ima tako že večina gospodinjstev v požarnem okolišu doma ročne gasilne aparate in lahko sami pogasijo začetne požare in preprečijo večjo škodo. V oktobru, mesecu požarne varnosti, člani društva pregledajo hidrantno omrežje v vasi in izvedejo kontrolo hidrantnih omaric. Istočasno organizirajo tudi pregled ročnih gasilnikov po gospodinjstvih, ki so strokovno pregledani na GRS Kranj.
Kako pomembna je naloga gasilske organizacije, kot prostovoljne in humane organizacije, se je pokazalo pri elementarnih nesrečah, predvsem v poplavah, saj so prav gasilci največkrat  tisti, ki prvi priskočijo na pomoč krajanom pri črpanju vode iz poplavljenih kleti.

Člani gasilskega društva so vse od ustanovitve leta 1905 skrbeli tudi za kulturno življenje na vasi. Uprizarjali so igre, skrbeli za razvedrilo vaščanov in sodelovali na kulturnih prireditvah v kraju. Zadnja desetletja pa člani gasilskega društva na kulturnem področju sodelujejo s KUD-om Predoslje.

Zadnja leta veliko pozornost namenjajo delu s pionirji in mladimi. Ta skrb in intenzivno delo se izražata z uspehi in zelo dobrimi rezultati na tekmovanjih na vseh ravneh. Mladinski najvidnejši uspehi zadnjih nekaj let so: Leta 1998 so se udeležili državnega gasilskega tekmovanja v Žižkih, kjer so zasedli odlično 6. mesto. Prav tako so se tega leta udeležili izbirnega tekmovanja za mladinsko gasilsko olimpijado in dosegli 9. mesto. Zelo uspešno je bilo leto 2001, saj so mladinci kar dvakrat postali gorenjski prvaki. Pridobili so si pravico na državnem tekmovanju, ki je bilo naslednje leto v Ločici ob Savinji in se uvrstili na visoko 7. mesto.

Desetina mladincev na državnem tekmovanju v Ločici ob Savinji

Prav tako po najvišjih mestih na različnih tekmovanjih posegajo tudi pionirji, mladinke, člani in članice ter veterani.
Zasluge za to imajo mentorji Jernej Mubi, Marko Dolenc, Luka Ovsenik, Sebastjan Šenk ter sedanji poveljnik Marjan Dolenc in podpoveljnik Slavko Vidmar.

Prva desetina mladink leta 2003

Ekipa veteranov na tekmovanju na Jezerskem

Vseh teh lepih uspehov pa ne bi bilo brez delavnih gasilcev, dobrega dela poveljstva, mentorjev in plodnega sodelovanja društva s krajani in krajevno skupnostjo, z Osnovno šolo Predoslje, z Mestno občino Kranj, GZ MO Kranj, GRS Kranj, s številnimi sponzorji in sosednjimi gasilskimi društvi.
Sodelovanje gasilcev s šolo in vrtcem

Za vse številne akcije in tehnične pridobitve od ustanovitve društva do danes, smo imeli gasilci močno podporo in razumevanje pri vseh vaščanih in upamo, da bo tako tudi v prihodnje.
Načelniki in predsedniki društva

1905 – 1919 Ivan Zabret
1919 – 1921 Matija Sajovic
1921 – 1923 Janko Likozar
1923 – 1924 Jožko Zabret
1924 – 1929 Janko Likozar
1929 – 1933 Janez Nograšek
1933 – 1935 Janez Zelnik
1935 – 1941 Janko Likozar
1945 – 1949 Janez Nograšek
1949 – 1950 Anton Šmajd
1950 – 1952 Albin Kern
1952 – 1954 Franc Šenk
1954 – 1956 Janez Nograšek
1956 – 1964 Jože Šter
1964 – 1970 Martin Likozar
1970 – 1972 Franc Jerman
1972 – 1976 Janez Ančimer
1976 – 1980 Martin Likozar
1980 – 1993 Martin Mubi
1993 – 2000 Anton Šmajd
2000 – 2001 Aleš Kokalj
2001 – Franc Ropotar

Nadzorni odbor                                        Častno razsodišče

Cveto Lebar predsednik
Janez Kokalj član
Martin Mubi član

 

Andrej Bitenc predsednik
Robi Krč član
Aleš Kokalj član

 

Člani upravnega odbora  leta 2005

Franci Ropotar predsednik
Janez Ančimer podpredsednik
Marjan Dolenc poveljnik
Slavko Vidmar podpoveljnik
Primož Dolenc tajnik
Bernarda Pogačnik blagajnik
Andrej Kerč ml. gospodar
Sebastjan Šenk mentor
Luka Ovsenik mentor pomočnik
Marko Dolenc mentor pomočnik, za preventivo
Jože Kozjek praporščak
Jože Kerč veterani
Tone Beton član

 

Častni člani leta 2005

Martin Likozar
Ivan Likozar
Andrej Kerč